top of page

Põhikiri

 
I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing "KF Suusaklubi" (edaspidi Klubi) on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev spordiklubi, mille põhitegevus on suunatud sporditegevuse  harrastamisele, noorte spordialasele koolitamisele ja treenimisele ning oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
1.2. KF Suusaklubi ühendab spordi vastu huvi tundvaid ja tervisespordiga tegelevaid ning arendavaid ja toetavaid füüsilisi isikuid.
1.3. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast ning Eesti Olümpiakomitee ja tema alaliitude aktidest ja suunistest.
1.4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse ainult põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
1.5. Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
1.6. Klubil on oma sümboolika ja atribuutika ning tal on nende käsutamise ja kasutamise ainuõigus. Klubi majandusaasta algab 01.jan ja lõpeb 31. dets.
1.7. Klubi asukoht on Sõmeru Aia 3, Sõmeru vald, Eesti Vabariik.
1.8. Klubi on asutatud 26.12.2012. aastal Sõmerul.
1.9. Klubi on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.
 
 II KLUBI EESMÄRK JA TEGEVUS
2.1. Klubi tegevuse eesmärkideks on sportlike eluviiside propageerimine ning laste ja noorte treeningute korraldamine ja vabaaja sportlik sisustamine, klubi liikmete sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, viljelemine ja arendamine tervisespordi tasemest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.
2. 2. Eesmärkide täitmiseks Klubi:
2.2.1. Koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid;
2.2.2. Propageerib spordiga tegelemist ja kaasab Klubi tegevusse spordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid;
2.2.3. Organiseerib noor-, saavutus- ja harrastussportlastele kvalifitseeritud metoodilise  ja erialase juhendamise ja korraldab treeninguid;
2.2.4. Arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Klubi raames ning väljaspool seda spordi arengu toetamiseks.
2.2.5. Korraldab oma liikmetele sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab klubisiseseid edetabeleid, määrab Klubi esindajaid erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja ning kehtestab Klubi võistluste ja Klubis käitumise juhendeid ning reegleid ja kontrollib nende täitmist, korraldab huvilistele ja oma liikmetele spordialast välja- ja täiendõpet, autasustab häid sportlikke tulemusi saavutanud Klubi liikmeid ning toetajaid;
2.2.6. Loob noor-, saavutus- ja harrastussportlastele vajalikud treeningtingimused, sh spordiruum, treeningvarustus, spordiinventar, spordimeditsiinilise kontroll ja erialane juhendamine;
2.2.7 . Loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Klubi liikmetele Klubi vara
kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;
2.2.8. Korraldab ja toetab klubiliikmetest treenerite ja sportlaste ettevalmistamist ja osavõtmist spordilaagritest ja-võistlustest;
2.2.9. Korraldab oma Klubi tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest;
2.2.10. Arendab koostööd teiste klubide, seltside ja liitudega, organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, ettevõtetega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal spordi edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
2.2.11. Tagab liikmetele, kellele on Klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse või väljaõppe kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;
2.2.12. Viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga.
2.2.13.  Sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.
2.2.14. Määrab avaliku konkursi korras Klubi poolt kehtestatud korra alusel stipendiume.
2.2.17. Viib läbi erinevaid koolitusprojekte.
III KLUBI LIIKMEKS VATUVÕTMISE NING KLUBIST VÄLJAASTUMISE
NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
3.1 Klubi liikmeteks on Klubi asutajad. Klubi toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Klubi eesmärgi saavutamisele.
3.2 Klubi liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub Klubi eesmärkidega ning on nõus täitma Klubi põhikirja ning  üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning tasub regulaarset liikmemaksu.
3.3 Klubi liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule. 
3.5. Klubi liikmeks saada soovija tasub Klubi arveldusarvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
3.6. Liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab Klubi  üldkoosolek. Juhatusel on õigus erandkorras võtta vastu ka majandusaasta liikmemaksust vabastamise otsuseid või vastavat maksu vähendada.
3.7. Liikmelisust Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Klubis lõpeb.
3.8 Kõik Klubi liikmed võivad Klubist välja astuda kirjaliku avalduse alusel. Liige võib Klubist välja astuda pärast ühekuulise etteteatamisaja möödumist või vastavalt Klubiga sõlmitud lepingule või kokkuleppele.
3.9 Klubi juhatus võib Klubist välja arvata liikme juhul kui ta ei täida Klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud korraldusi või on jätnud tasumata Klubi liikmemaksu tähtajaliselt.
3.10 Klubi juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest.
3.11 Klubi liikmelisuse lõppemisel liikmemaksu ei tagastata. Kui Klubi liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmel, kelle liikmelisus on Klubis lõppenud, ei ole õigust Klubi varale.
 
IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Klubi liikmetel on õigus:
- osaleda kõigil Klubi üritustel ning tegevustes;
- kasutada Klubi poolt loodud sportimisvõimalusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale;
- osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud Klubi juhtorganitesse;
- kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja eeliskorras Klubi vara;
- saada teavet Klubi tegevuse kohta;
- Klubist välja astuda;
- kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
4.2. Klubi liikmetel on kohustus:
- järgima Klubi põhikirja ning teisi juhtorganite poolt oma pädevuste piires kehtestatud akte;
- osalema üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
- tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
- kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara;
- hoidma Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
- olla sportlikku ellusuhtumisega, harrastada sportlikke eluviise;​
V ÜLDKOOSOLEK
5.1. Klubi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, mille kutsub kokku juhatus.
5.2.  Juhatus võib valida klubi presidendi.
5.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt seitse päeva. Kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt. Koosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt pool klubi liikmetest.
5.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest. Klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 75% liikmete nõusolek. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab presidendi hääl.
5.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
 • põhikirja ja klubi eesmärgi muutmine;
  juhatuse ja revisjoni valimine või audiitorkontrolli määramine;
  juhatuse vastu esitatud nõude otsustamine;
  juhatuse tegevusele hinnangu andmine ja juhatuse liikme tagasi kutsumine;
  seadusega määratud küsimuste otsustamine.
5.6. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid liidu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse.
5.7. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib klubi tegevust neljaks aastaks määratud kolme kuni viie liikmeline juhatus. Juhatuse koosseisu kuulub klubi president.
5.8. Juhatuse pädevusse kuulub kõik, mis ei ole üldkoosoleku pädevuses.
5.9. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
5.10.  Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes. Tehingute tegemise aluseks on juhatuse otsus.
5.11. Üldkoosoleku ja juhatuse otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest, kui otsuses ei ole määratud teisiti.
5.12. Klubi juhatusel on õigus tõsta liikmemaksu 10 korda ilma põhikirja muutmata.
 
VI KLUBI FINANTSEERIMINE JA VARA
6.1. Klubi vara ja finantsmajandusliku aluse moodustab klubi omand.
6.2. Klubi finantseerimisallikateks on:
 • sisseastumis- ja liikmemaksud;
  laekumised era- ja juriidilistelt isikutelt;
  tulud majanduslikust tegevusest;
  tulud spordi- ja muude ürituste korraldamisest ja elanikele teenuste osutamisest;
  riiklikust ja kohalikust eelarvest saadavad toetused;
  sponsorlus.
6.3. Laekunud summad kasutatakse põhikirjas näidatud eesmärgi ja ülesannete täitmiseks. Laekunud summade jaotamine toimub eelarve järgi.
 
VII KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE
7.1.  Klubi ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.
7.2.  Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Klubi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmetele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.
 
Asutajad: Kelli Floren ja Annela Floren
bottom of page