top of page

KF Suusaklubi arengukava 2013 - 2017

 

 

Rakvere 2013 

 

SISSEJUHATUS

 

Käesoleva arengukava koostajaks on MTÜ KF Suusaklubi (edaspidi KF Suusaklubi), mis on asutatud eesmärgiga propageerida sportlike eluviise ning korraldada laste, noorte ja täiskasvanute suusatreeninguid, edendades liikumisharrastust ja sportlikku kasvatust Lääne-Virumaa elanike kehalise ja vaimse jõu tõstmiseks tervisespordi tasemest kuni võistlusspordini erinevate/mitmesuguste spordisündmuste ja koostöö kaudu.

 

KF Suusaklubi on spordiorganisatsioon, mis on asustatud 02.01.2013. a ja kuhu seisuga 01.10.2013 kuulub 31 Lääne-Viru maakonna elanikku, kellest kolm elab Vinni vallas, kolm Sõmeru vallas, kolm Rakvere vallas ja 22 Rakvere linnas. KF Suusaklubi liikmete nimekiri Lisa1.

 

KF Suusaklubi koondab ja ühendab spordist huvitatud isikuid; propageerib spordiga tegelemist ja kaasab klubi tegevusse spordist huvitatud noori, nende vanemaid ja toetajaid; organiseerib noor-, saavutus- ja harrastussportlastele kvalifitseeritud metoodilise  ja erialase juhendamise ja korraldab treeninguid ning arendab aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning väljaspool seda spordi arengu toetamiseks.

 

Käesolev arengukava määratleb KF Suusaklubi arengu eesmärgid, mis on aluseks KF Suusaklubi tegevussuundade ja detailsete tegevusplaanide väljatöötamiseks. Arengukava on koostatud aastateks 2013-2017.

 

Arengukava koostamisel on lähtutud:

 • spordiseadusest

 • Lääne-Viru maakonna spordi arengukavast 2008-2015

 • mittetulundusühenduse seadusest

 • oma liikmete huvidest ja soovidest

 

Arengukava koostamise eesmärgiks on kujundada ühine arusaam KF Suusaklubi ülesannetest ja arengusuundadest. Arengukava on koostatud KF Suusaklubi juhatuse algatusel ja liikmete osavõtul. Arengukava vaadatakse läbi üks kord aastas ja vajadusel tehakse muudatused.

 

 

VISIOON

KF Suusaklubi on 2017. aastaks võimestunud, kompetentne ja jätkusuutlik organisatsioon, mis loob soodsad tingimused spordi viljelemiseks nii  harrastajatele kui ka võistlussportlastele tervislike eluviiside propageerimise, täiendõppe läbiviimise, uute treeningmeetodite tutvustamise, spordisündmuste korraldamise ja koostöö kaudu. 

 

MISSIOON

KF Suusaklubi missiooniks on koondada kokku spordilembelise ja tervislikke eluviise pooldava kollektiivi, kel tahtmist ja jaksu midagi organisatsiooni tarvis üheskoos ära teha. Tagada järjepidev ja tasakaalustatud areng nii harrastajatele kui võistlussportlastele, samuti arendada koostööd ka teiste spordiga tegelevate organisatsioonidega.

 

EESMÄRGID

KF Suusaklubi eesmärgiks on soodsate sportimistingimuste loomine nii harrastajatele kui ka võistlussportlastele:

 • tõsta kogukonna elukvaliteeti oma sportlike tegevuste kaudu;

 • leida võimalus treeneri tasustamiseks;

 • pakkuda aastaringselt treenimis- ja võistlusvõimalusi harrastajatele ja võistlussportlastele;

 • järjepidevus, so koostöö erinevate organisatsioonidega;   

 • korraldada teemakohalisi koolitusi ja viia läbi praktilisi harjutusi asjast huvitatud isikutele ja organisatsioonidele.

KF SUUSAKLUBI ANALÜÜS SWOT MEETODIL

 

TUGEVUSED

 • suusaklubi on olemas

 • treener on pädev/motiveeritud, omab vastavat kvalifikatsiooni

 • toimiv koduleht

 • spordist huvitatud lapsed, noored ja harrastajad on leidnud tee spordi juurde osaledes regulaarselt treeningutel ja võistlustel

 • mitmekesine loodus, suurepärane reljeef

 • hooldatud ja valgustatud rajad

 • hea koostöö mitme organisatsiooniga

NÕRKUSED

 • treeneril on suur koormus

 • Rakvere linna vähene huvitatus

 • sponsorite vähesus

 • projektipõhine finantseerimine

 • olmetingimuste puudumine

VÕIMALUSED

 • KOVide suurem huvi ja toetus

 • PR tegevus

 • tervisespordi propageerimine kodulehe kaudu

 • suusaklubi ühisürituste korraldamine sponsorite, toetajate, koolide ja teiste asjast huvitatud firmadega

 • patroon, eeskujude ärakasutamine

 • koolituste/seminaride läbiviimine

OHUD

 

 • lämmatav bürokraatia

 • vähene rahastatus

 • infotehnoloogia pealetung hoiab noored spordist eemal

 • puudub spordibaas- või rajatis, mida saaks aastaringselt kasutada

 

TEGEVUSPLAAN:

1.      Osalemine igal aastal toimuvatel murdmaasuusatajatele mõeldud võistlustel ja võistlussarjadel:

 • ETV Swedpanga suusasarja etapid

 • riigi meistrivõistlused

 • kohalikud murdmaasuusavõistlused

 • EMT Rullituuri etapid

 • Tartu Sügisrull

 • Võru rull

 • Estolppet Suusamaratonide sari

2.      Spordiürituste korraldamine Lääne-Virumaa laste ja noorte suusaspordi propageerimise eesmärgil,  kasutades võistluste läbiviimisel Lääne-Virumaa erinevate piirkondade spordikeskuseid ja tervisespordiradasid (Mõedaku, Tamsalu, Ebavere ja Palermo terviserajad) ning kaasates võistluste korraldamisse sarnaste huvidega koostööpartnereid ja spordiorganisatsioone.

 

3.      Laste ja noorte kehalise aktiivsuse tõstmine, võistlustulemuste parandamine ja tervisliku eluviisi propageerimine süstemaalise treeningtöö läbiviimise kaudu kvalifitseeritud treeneri juhendamisel.

 

4.      Lastele ja noortele treeninglaagrite korraldamine suvel ja talvel koostöös teiste organisatsioonide ja spordikeskustega. 

 

5.      Seminaride ja kursuste läbiviimine erinevates Lääne-Virumaa valdades ja linnades elanikkonna suusapädevuse parandamise ja suusaspordi propageerimise eesmärgil. Tegevusplaani kuulub ka KF Suusaklubi treeneri ja juhtkonna pideva enesetäiendamise võimaldamine.

 

LISA1

 

 

KF Suusaklubi liikmed:

1.Tobias Nirgi

2.Marleen Virkala

3. Lisette Vidder                               

4.. Randar Daniel

5. Kaspar Markus Kuusik                  

6. Roland Järg                                    

7. Kristjan Sula                                

8. Hedvig Altmäe

9. Isabel Tiivas                             

8 Romi Liiv

9. Melany Virkala                             

10. Robin Kütt                                 

11. Taavi Pärnamets                          

12 Holger Altmäe                              

13 Henri Kimsen                                

14. Raimond Järg

15. Brent Janno

16. Eva-Maria Saar                          

17.Karl Lillemets                          

18.Christian Koitve                          

19. Moona Aneth Vihler              

20. Helerin Lokutševski                  

21.. Maryte Mooses                         

22.Sten Skeber                           

23.Robin Nirgi                                     

24.Vanessa Petrov                              

25.Argen Int                                       

26.Karmen Sööt

27. Henri Raus                                 

28. Sten-Eric Nirgi

29.. Tanel Heinsoo                         

30. Janelle Tarum

31. Markus Ljaš  

32. Mia Pakkonen                      

33. Kristel Floren, harrastaja                          

34. Annela Floren, harrastaja

bottom of page